Tehir Edilen HTR A.Ş. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme

        Havelsan Teknoloji Radar (HTR) Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2017 yılı Olağan Genel Kurulunun 21 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:00’ da Havelsan Teknoloji Radar (HTR) Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Çankırı Yolu 7. Km. Akyurt-ANKARA adresindeki tesislerinde yapılmasına ilişkin çağrı TTK’nın 414. Maddesine göre kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Şubat 2018 tarih ve 9517 sayılı nüshasında (sayfa 683) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin 13 Şubat 2018 tarihinde yazı ile zimmet karşılığı bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ancak, TTK’nın 418. Maddesi gereğince aranan Genel Kurul kanuni toplantı nisabının temin edilememesi nedeni ile bu tarihte Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmayarak mevzuata uygun şekilde tehir edilmiştir.

          Havelsan Teknoloji Radar (HTR) Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin tehir edilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının; 03 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10:00’ da aşağıda belirtilen gündem ile Havelsan Teknoloji Radar (HTR) Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ nin Çankırı Yolu 7. Km. Akyurt-ANKARA adresindeki tesislerinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.